Privaatsustingimused

Andmete töötlemise põhimõtted

Hindame kõrgelt iga oma kliendi (edaspidi „teie“) privaatsust. Juhindume andmekäitluses eelkõige kliendi rahulolu põhimõttest ning andmete kogumise eesmärgiks on Teie parim võimalik teenindamine ja kõigi lepinguliste suhete korrektne täitmine.

Haudamäe ühendab enda alla turismi- ja majutusteenust pakkuvaid ettevõtteid Semora OÜ (reg kood 10050660) ja Haudamäe OÜ (reg kood 16010348), mis on orienteeritud kliendile, kes hindab kvaliteeti, privaatsust ning personaalset teenindust.

Me rakendame vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid kadumise, hävimise ja omavolilise juurdepääsu eest. Kui teil tekib privaatsusteates toodud info osas küsimusi, siis võtke meiega ühendust: info@haudamae.ee.

Vormide täitmisel jagunevad Tellija poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.

Kohustuslikult tuleb Tellijal edastada järgmised andmeid:

 1. Nimi – vajalik vormi täitmiseks;
 2. E-posti aadress – vajalik vormi täitmiseks ja kliendiga ühendust võtmiseks;

Me kogume teie kohta:

Isiklikud- ja kontaktandmed: nagu nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja teised turismiseadusandlusest tulenevad andmed.  

Saame andmed otse teilt, kui teete broneeringu või päringu meie veebilehe kaudu, telefoni või e-maili teel või ostate teenuseid otse, meie juurde kohale tulles.

Kasutame teie andmeid teie poolt tellitud majutus- ja/või muude teenuste osutamiseks, samuti meie tegevust reguleerivate seadustega meile pandud kohustute täitmiseks ning üldistel ärilistel eesmärkidel, nagu näiteks:

kontaktandmed – neid andmeid vajame teiega ühenduse võtmiseks telefoni või e-posti vahendusel.

külastajakaardiandmed – neid andmeid on meil kohustus küsida turismiseadusest tulenevalt. Eesmärgiks on ära hoida ohtu, mis võib peituda näiteks illegaalses immigratsioonis.

andmed isiklike eelistuste kohta – kui me neid andmeid küsime või kui te omal valikul meile selliseid andmeid avaldate, siis kasutame neid selleks, et osutada teile paremat, teie soovidest ja huvidest lähtuvat teenust.

Lepingu täitmise ning rahulolu pakkuva teenuse osutamise eesmärgil edastame teile vajadusel ka avaldatud kontaktandmete kaudu informatsiooni, mis on otseselt seotud teenuse pakkumise hõlbustamiseks ning lisateenuste olemasolu, kirjelduse ning ettetellimise võimalusega. Nimetatud informatsioon lähtub külastaja teavitamise vajalikkusest teenuse osutamise soodustamiseks, et teie poolne külastajakogemus igati õnnestuks. Võime tagasiside ning teenuse sooritamisel esinenud probleemide lahendamise või unustatud esemete teavitamise eesmärgil teha teavitusi e-posti aadressil peale teenuse sooritamist.

Teie andmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele:

 • vajadus luua teiega lepinguline suhe või täita teiega sõlmitud lepingut
 • teie nõusolek – kui tugineme isikuandmete töötlemisel teie nõusolekule, siis teadke, et teil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta
 • vajadus täita meile seadusega pandud kohustusi
 • vajadus kaitsta teie või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades teie andmed õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale)

Me ei jaga teie poolt meile usaldatud andmeid ilma Teie eelneva nõusolekuta, väljaarvatud piiratud juhtudel, nagu on avaliku võimu organid ja valitsusasutused kellega me oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks;

Me ei säilita ega saada teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva määruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

Kui kaua me teie andmeid säilitame?

 • nii kaua kui on vaja isikuandmeid säilitada selleks, et pakkuda oma teenuseid ja peale lepingulise suhte lõppemist säilitame teatud andmeid nii kaua, kui kaua on isikul või ettevõttel endal õigus esitada lepingu alusel nõudeid teise poole vastu
 • kui ettevõttel on seadusest tulenev, lepinguline või muu sarnane kohustus isiku andmete säilitamiseks, siis seni kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks

Teil on oma andmetega järgmised õigused:

 • Tutvuda andmetega ja küsida teavet kuidas neid töödeldakse;
 • Parandada andmeid kui need on ebaõiged;
 • Kustutada andmeid (nt kui meil ei ole neid enam vaja, te võtate tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jne);
 • Piirata andmete töötlemist (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas);
 • Esitada vastuväiteid;
 • Nõuda enda poolt meile edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul kui see on tehniliselt teostatav.