Privaatsustingimused

Andmete töötlemise põhimõtted

Hindame kõrgelt iga oma kliendi (edaspidi „teie“) privaatsust. Juhindume andmekäitluses eelkõige kliendi rahulolu põhimõttest ning andmete kogumise eesmärk on teie parim võimalik teenindamine ja kõigi lepinguliste suhete korrektne täitmine.

Haudamäe hõlmab turismi- ja majutusteenust pakkuvaid ettevõtteid Semora OÜ (rg-kood 10050660) ja Haudamäe OÜ (rg-kood 16010348), mis on orienteeritud kliendile, kes hindab kvaliteeti, privaatsust ning personaalset teenindust.

Me võtame vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid kadumise, hävimise ja omavolilise juurdepääsu eest. Kui teil tekib privaatsusteates toodud info kohta küsimusi, siis võtke meiega ühendust: info@haudamae.ee.

Vormide täitmisel jagunevad tellija esitatavad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.

Tellijal on kohustuslik edastada järgmised andmeid:

 1. Nimi – vajalik vormi täitmiseks;
 2. E-posti aadress – vajalik vormi täitmiseks ja kliendiga ühendust võtmiseks.

Me kogume teie kohta järgmisi andmeid:

Isiklikud- ja kontaktandmed,nagu nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja teised turismivaldkonna õigusaktidest tulenevad andmed.  

Saame andmed otse teilt, kui teete broneeringu või päringu meie veebilehe kaudu, telefoni või e-pisti teel või ostate teenuseid otse, meie juurde kohale tulles.

Kasutame teie andmeid teie tellitud majutus- ja/või muude teenuste osutamiseks, samuti meie tegevust reguleerivate seadustega meile pandud kohustute täitmiseks ning üldistel ärilistel eesmärkidel, nagu näiteks:

 • kontaktandmed – neid andmeid vajame selleks, et teiega telefoni või e-posti vahendusel ühendust võtta;
 • külastajakaardile kantud andmed – neid andmeid on meil kohustus küsida turismiseaduse kohaselt. Eesmärk on ära hoida ohtu, mis võib peituda näiteks illegaalses immigratsioonis;
 • andmed isiklike eelistuste kohta – kui me neid andmeid küsime või kui te omal valikul meile selliseid andmeid avaldate, siis kasutame neid selleks, et osutada teile paremat, teie soovidest ja huvidest lähtuvat teenust.

Et täita lepingut ning osutada rahulolu pakkuvat teenust, edastame teile vajaduse korral ka avaldatud kontaktandmete kaudu informatsiooni, mis on otseselt seotud teenuse osutamise hõlbustamisega ning lisateenuste olemasolu, kirjelduse ning ettetellimise võimalusega. Nimetatud informatsioon lähtub külastaja teavitamise vajalikkusest, et soodustada teenuste osutamist ja tagada külastajatele meeldiv kogemus. Peale teenuse osutamist võime e-posti aadressil saata kirju tagasiside ning teenuse osutamisel esinenud probleemide lahendamise või unustatud esemetest teavitamise eesmärgil. 

Teie andmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele:

 • vajadus luua teiega lepinguline suhe või täita teiega sõlmitud lepingut;
 • teie nõusolek – kui tugineme isikuandmete töötlemisel teie nõusolekule, siis teadke, et teil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta;
 • vajadus täita meile seadusega pandud kohustusi;
 • vajadus kaitsta teie või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades teie andmed õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale).

Me ei jaga andmeid, mida olete meile usaldanud, ilma teie eelneva nõusolekuta kolmandale osapoolele, välja arvatud piiratud juhtudel, nagu avaliku võimu organid ja valitsusasutused kellega me oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks.

Me ei säilita ega saada teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva määruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

Kui kaua me teie andmeid säilitame?

 • Nii kaua, kui on vaja isikuandmeid säilitada selleks, et pakkuda oma teenuseid, ja peale lepingulise suhte lõppemist säilitame teatud andmeid seni, kuni on isikul või ettevõttel endal õigus esitada lepingu alusel nõudeid teise poole vastu.
 • Kui ettevõttel on seadusest tulenev, lepinguline või muu sarnane kohustus isikuandmeid säilitada, siis seni, kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks.

Teil on oma andmetega seoses järgmised õigused:

 • tutvuda andmetega ja küsida teavet selle kohta kuidas neid töödeldakse;
 • parandada andmeid kui need on ebaõiged;
 • kustutada andmeid (nt kui meil ei ole neid enam vaja, te võtate tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jne);
 • piirata andmete töötlemist (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse kohta);
 • esitada vastuväiteid;
 • nõuda meile edastatud andmete ülekandmist teile masinloetaval kujul, kui see on tehniliselt teostatav.